Уредбе и правилници

1. Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима195.14 KB

1.1. Уредба о измени уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима32.27 KB

2. Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при експлоатацији минералних сировина дубинским бушотинама215.15 KB

3. Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при подземној и површинској експлоатацији минералних сировина199.74 KB

4. Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на пловилима која обавављају риболов154.83 KB

5. Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера109.46 KB

5.1. Исрпавка уредбе о превентивним мерама за безбедан и здрав рад услед ризика од експлозивних атмосфера39.88 KB

6. Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању азбесту722.36 KB

6.1 Упутство о радним местима на којима се обављају послови при којима је излагање запослених прашини која потиче од азбеста или материјала који садрже азбест повремено и ниског интензитета79.98 KB

7. Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу оштрих предмета који су медицинска средства у здравственој делатности57.93 KB

Уредба о утврђивању опасног рада за децу

8. Правилник о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица150.75 KB

8.1. Правилник о измени Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица85.32 KB

8.2. Правилник о измени Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица125.33 KB

8.3. Правилник о измени Правилника о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица 111.22 KB

9. Правилник о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду116.2 KB

9.1. Правилник о изменама Правилника о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду66.2 KB

9.2. Правилник о изменама Правилника о условима и висини трошкова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду59.5 KB

10. Правилник о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова119.89 KB

10.1. Правилник о изменама Правилника  о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова95.32 KB

10.2. Правилник о изменама Правилника  о програму, начину и висини трошкова припреме и полагања стручног испита за обављање послова координатора за израду пројекта и стручног испита за обављање послова координатора за извођење радова84.82 KB

11. Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта56.88 KB

11.1. Правилник о измени Правилника о садржају елабората о уређењу градилишта47.86 KB

12. Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини127.5 KB

12.1 Правилник o измени Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини47.79 KB

12.2 Правилник о изменама и допуни Правилника о начину и поступкупроцене ризика на радном месту и у радној околини48.87 KB

12.3 Исправка Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини43.88 KB

13. Правилник о поступску прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине92.97 KB

13.1. Правилник о изменама и допунама Правилника о поступску прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине65.12 KB

13.2. Правилник о изменама и допунама Правилника о поступску прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине50.81 KB

13.3. Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о поступску прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине44.82 KB

14. Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду151.16 KB

14.1. Правилник и изменама и допунама Правилника о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду125.02 KB

15. Правилник о садржају и начину издавања обрасца извештја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом65.75 KB

15.1. Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају и начину издавања обрасца извештја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом60.09 KB

15.2. Образац - Извештај о повреди на раду docWORD75 KB - pdfObrazac_1.pdf83.91 KB

15.3. Образац - Извештај о професионалном обољењу docWORD62 KB - pdfPDF78.67 KB

16. Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком233.2 KB

16.1. Правилник о изменама и допунама Правилника о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима саповећаним ризиком 54.29 KB

16.2. Правилник о изменама и допуни Правилника о претходним и периодичним лекарским прегледима83.60 KB

17. Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду54.51 KB

18. Правилник о висини трошкова поступка утврдјивања прописаних услова у области безбедности и здравља на раду54.46 KB

19. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за лични заштиту на раду106.9 KB

20. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при ручном преношењу терета84.11 KB

21. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад64.07 KB

21.1. Правилник о допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад128.33 KB

21.2. Правилник о допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад45.75 KB

22. Правилник о обезбеђивању ознака за бебедност и здравље1.11 MB

23. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању биолишким штетностима263.22 KB

24. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци87.58 KB

24.1. Правилник о изменама и допуни Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци111.54 KB

25. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту146.91 KB

26. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању карциногенима или мутагенима117.12 KB

27. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању хемијским материјама223.01 KB

28. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вештачким и оптичким зрачењима370.76 KB

28.1. Исправка Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању вештачким и оптичким зрачењима39.18 KB

29. Правилник о превентивним мерама за безбедност и здрав рад при излагању електромагнетском пољу181.41 KB

30. Правилник о превентивним мерама за безбедност и здрав рад при излагању вибрацијама98.48 KB

31. Одлука о Дану безбедности и здравља на раду43.5 KB

32. Правилник о садржини и изгледу националних признања из области безбедности и здравља на раду60.11 KB

32.1 Прилози1.13 MB

33. Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад младих67.71 KB

34. Правилник о мерама за безбедан и здрав рад запослене жене за време трудноће, породиље и запослене која доји дете83.32 KB

35. Правилник о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи379.02 KB