SARADNjA SA SVETSKOM BANKOM

Projekat Svetske banke i Republike Srbije – konkurentnost i zapošljavanje

 

Međunarodna banka za obnovu i razvoj (Svetska banka) i Republika Srbija ugovorile su zajam u iznosu 100 miliona dolara za finansiranje Projekta za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja, koji će se u našoj zemlji sprovoditi do 30. juna 2019. godine.

 

Sporazum je bilateralno potpisan 7. oktobra 2015. godine, dok je Zakon o potvrđivanju Sporazuma Narodna Skupština RS usvojila 29. decembra 2015. godine. Objavljen u Službenom Glasniku RS – međunarodni ugovori, br. 24/15 stupio je na snagu 7. januara 2016. godine.

 

Cilj Projekta je poboljšanje efikasnosti i koordinacije odabranih javnih programa radi ublažavanja ograničenja za konkurentnost i stvaranje radnih mesta, uključujući ulaganja i promociju izvoza, inovacije, aktivne mere zapošljavanja, posredovanje na tržištu rada, aktiviranje korisnika socijalne pomoći i njihov prelazak u formalne poslove. Projekat se fokusira na ciljani skup ostvarivih reformi postojećih javnih politika, kao i na efikasnost njihovog sprovođenja, a koje su identifikovane kao ključni pokretači konkurentnosti u privredi i stvaranja radnih mesta na osnovu analiza Banke, kao i drugih relevantnih analiza.

 

Aktivnosti su uglavnom usmerene ka oblastima u kojima Vlada troši značajne resurse i gde postoji namera za boljim iskorišćavanjem raspoloživih resursa. Stoga je ovaj Projekat usmeren na delotvornije trošenje postojećih sredstava, umesto na povećanje rashoda države. Osim tri  dimenzije reformi: u privredi (industrijske politike i izvoz), tržištu rada (aktivne mere zapošljavanja) i nauci (reforma naučnog sektora), Projekat razvija, kroz Republički sekretarijat za javne politike, horizontalnu koordinaciju unapređenja u upravljanju javnim politikama u ovim oblastima.

 

Aktivnosti na Projektu sprovode - kao glavni korisnici: Ministarstvo privrede, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u koordinaciji sa Fondom za inovacionu delatnost i Republički sekretarijat za javne politike (RSJP).
RSJP ima ulogu glavnog koordinatora Projekta (horizontalna koordinacija) i predsedava Međuresornim radnim telom Vlade, koje je osnovano 14. januara 2016. godine, u cilju podrške reformama i unapređenju upravljanja javnim politikama u ovim oblastima. 
 

Više informacija o Projektu možete pronaći na:

 http://www.worldbank.org/projects/P152104?lang=en 

Prošla, aktuelna i budućim dešavanja na Projektu možete pratiti na:

 http://www.rsjp.gov.rs/projekat-svetske-banke-i-republike-srbije-konkurentnost-i-zaposljavane-competitiveness-and-jobs/t.