Program Evropske komisije EaSi

Program za zapošljavanje i socijalne inovacije

Detašman radnika: unapređenje administrativne saradnje i pristupa informacijama

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je u svojstvu koaplikanta podržano finansijski od strane Evropske komisije za projekat ''Detašman radnika: unapređenje administrativne saradnje i pristupa informacijama'' u okviru Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije Evropske komisije (EaSI program).

Projekat uključuje predstavnike 8 država, od kojih su 4 države članice Evropske unije (Austrija, Nemačka, Slovenija i Italija) i 4 države koje su kandidati za članstvo (Srbija, Makedonija, Crna Gora i Albanija):

Evropski centar za socijalnu politiku i istraživanje (Beč)

Istraživački centar Slovenačke akademije nauke i umetnosti (Ljubljana)

Italijanski centar radova salezijanskih žena – Asocijacija za stručno osposobljavanje (Rim)

Centar za socijalno istraživanje (Hale)

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Beograd)

Zavod za zapošljavanje Crne Gore (Podgorica)

Evropski pokret u Albaniji (Tirana)

Asocijacija za istraživanje, komunikaciju i razvoj (Skoplje)

Dužina trajanja projekta je od januara 2018. godine do decembra 2019. godine.

Pozadina projekta:

Jedna od glavnih karakteristika migracija radne snage unutar Evropske unije je mobilnost iz zemalja sa niskim dohotkom, često iz južne i istočne Evrope, prema zemljama članicama sa višim prihodima, na zapadu i na severu Evrope. Stoga su tranzicioni periodi za potpuni pristup slobodi kretanja radnika na unutrašnjem evropskom tržištu primenjeni na najnovije zemlje pristupanja. Kao rezultat, upućivanje radnika regulisano Direktivom o upućivanju radnika (96/71/ EC) je jedan od glavnih kanala za zapošljavanje radnika iz ovih zemalja u ostale zemlje Evropske unije do ukidanja zabrane. Očekuje se da će se migracioni trend nastaviti kada zemlje kandidati Zapadnog Balkana postanu punopravni članovi, imajući u obzir njihovu nedavnu istoriju migracija prema zemljama članicama EU od pada prethodnih političkih režima.

Cilj projekta:

Projekat ima za cilj proaktivno rešavanje pitanja upućivanja radnika u predpristupnoj fazi, pružanjem pomoći zemljama istočne Evrope, a posebno sledećim zemljama koje su u statusu kandidata za članstvo – Srbija, Albanija, Makedonija i Crna Gora, u implementaciji Direktive pre njenog stupanja na snagu, kao i sprečavanje socijalnog dampinga i minimiziranje srodnih rizika za radnike.

Način na koji se to radi:

procena institucionalnih potreba zemalja kandidata u cilju pripreme za primenu Direktive i sprečavanje socijalnog dampinga;

sprovođenje aktivnosti zajedničkog učenja u zemljama članicama zajedno sa zemljama kandidatima kako bi se omogućilo učenje od najboljih praksi;

rad u partnerstvu sa političarima, državnim službenicima, državnim agencijama i socijalnim partnerima.

Projekat doprinosi evropskoj koheziji i solidarnosti unutar Evropske unije i između Evropske unije i zemalja kandidata na Zapadnom Balkanu, pomaže u daljoj konsolidaciji nacionalnih strategija i jača transnacionalnu koordinaciju između relevantnih aktera šireg regiona Evropske unije. Specifični ciljevi uključuju poboljšanje transnacionalne saradnje sa više zainteresovanih strana, povećanje pristupa informacijama, jačanje baze podataka putem empirijskih istraživanja i izgradnju institucionalnih kapaciteta.