Prijave nepravilnosti i nezakonitosti

U cilju stvaranja uslova da svi zaposleni, radno angažovana lica, poslodavci, odnosno svi građani, državni i drugi organi, institucije i udruženja mogu dostaviti saznanja i sumnje o nepravilnostima i nezakonitostima u postupanju inspektora i državnih službenika ovlašćenog za vršenje inspekcijskog nadzora, u oblastima koje su u nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (oblasti radnih odnosa, bezbednosti i zdravlja na radu i u oblasti socijalne zaštite) i prikupljanja odgovarajućih dokaza za postupke utvrđivanje njihove odgovornosti, omogućeno je da se Grupi interne kontrole inspekcije, ovog ministarstva, pored redovne pošte, prijava dostavi i elektronskim putem.
 

U prijavi je potrebno navesti što preciznije i detaljnije informacije i, ukoliko je moguće, dostaviti prateću dokumentaciju.

Možete nas kontaktirati anonimno.

Identitet lica koje izvrši prijavu čuva se u tajnosti.

Inspektori i službenici ovlašćeni za vršenje inspekcijskog nadzora koji se pisano obrate unutrašnjoj kontroli inspekcije imaju pravo na zaštitu u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita uzbunjivača.

U nastavku su adrese na koje se mogu izvršiti prijave o saznanjima i sumnjama, kao i eventualnim dokazima koji na to ukazuju.

elektronska adresa: kontrola@minrzs.gov.rs ili

poštom na adresu:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Grupa unutrašnje kontrole inspekcije

Nemanjina 22-26

11000 Beograd

Svaka pristigla prijava će biti uzeta u razmatranje i služiće za određivanje budućih aktivnosti Grupe unutrašnje kontrole inspekcije u zavisnosti od značaja i veličine pojave na koju se u prijavama ukazuje.''