Dokumenti

DIREKTIVA o načinu evidentiranja, raspodele i korišćenja identifikacionih kartica i službenih legitimacija u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Direktiva o objavljivanju spiska pravnih lica i preduzetnika kojima su izdate i oduzete licence za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Direktiva o objavljivanju spiska neregistrovanih subjekata i poslodavaca kod kojih su prilikom inspekcijskih nadzora zatečena lica na faktičkom radu

Direktiva prijem prestanak

Obrazac 1 zaduženje  (1)

Obrazac 2 zaduženje  (2)

DIREKTIVA O STRUČNOJ OBUCI PRIPRAVNIKA I MENTORSTVU U MINISTARSTVU ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

Direktiva o dopuni Direktive o načinu I postupku odobravanja službenih putovanja u zemlji I inostranstvo

Direktiva o dopuni Direktive o načinu postupanja organizacionih jedinica Ministarstava pri evidentiranju I kretanju materijala

Pravilnik o izmenama I dopunama Pravilnika o unutrašnjem uredjenju I sistematizaciji radnih mesta

Direktiva o izmeni i dopuni direktive - službena putovanja

Direktiva o načinu postupanja organizacionih jedinica Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pri evidentiranju i kretanju materijala koji se upućuje na razmatranje drugim organima državne uprave i Vladi

Direktiva o postupku ostvarivanja prava na solidarnu pomoć zaposlenih u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Instrukcija o načinu postupanja centara za socijalni rad-organa starateljstva u realizaciji smeštaja maloletnih migranata/izbeglica bez pratnje

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Pravilnik o izmeni Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Direktiva o pravilima ponašanja zaposlenih u međusobnim odnosima, odnosu prema radu i drugim fizičkim i pravnim licima

Direktiva o načinu izvršavanja poslova iz nadležnosti ministarstva

Direktive o načinu rada, postupanja i ponašanja zaposlenih u vezi uslova i načina korišćenja službenih vozila

Direktiva o izmenama i dopunama Direktive o načina korišćenja službenih vozila

PROTOKOL MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA O PRAVILIMA PONAŠANjA KOJA NISU REGULISANA OSTALIM PRAVILIMA I PROPISIMA, KAO I O PRAVILIMA ZA RAD LICA ZADUŽENIH ZA POSLOVE PROTOKOLA U KABINETU MINISTRA

DIREKTIVA O NAČINU RADA, POSTUPANjA I PONAŠANjA ZAPOSLENIH U VEZI OBAVEŠTAVANjA JAVNOSTI O AKTIVNOSTIMA MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA