Bivši savezni zakoni i podzakonska akta

docZAKON O OSNOVNIM PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA I PORODICA PALIH BORACA

pdfPravilnik o banjskom i klimatskom lečenju vojnih invalida

pdfPravilnik o boračkom dodatku

pdfPravilnik o ortopedskim pomagalima vojnih invalida

pdfPravilnik o medicinskim indikacijama za razvrstavanje vojnih invalida u stepene dodatka za negu i pomoć

pdfPravilnik o načinu isplate novčanih primanja propisanih Zakonom o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca

pdfPravilnik o načinu ostvarivanja i korišćenja prava na besplatnu i povlašćenu vožnju

pdfPravilnik o oblicima vojne obuke koji izazivaju povećanu opasnost za oštećenje organizma

pdfPravilnik o obrascu legitimacije upravnog inspektora za boračko-invalidsku zaštitu

pdfPravilnik o oštećenjima organizma po osnovu kojih vojni invalid ima pravo na ortopedski dodatak i razvrstavanju tih oštećenja u stepene

pdfPravilnik o oštećenjima organizma po osnovu kojih vojni invalid ima pravo na putničko motorno vozilo i vrsti motornog vozila

pdfPravilnik o radu lekarskih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca

pdfPravilnik o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta

pdfPravilnik o visini i uslovima korišćenja naknade za ishranu i smeštaj za vreme putovanja i boravka u drugom mestu

pdfUputstvo o određivanju organa mesno nadležnih za rešavanje o pravima stranaca koji imaju prebivalište u inostranstvu

docZAKON O OSNOVNIM PRAVIMA LICA ODLIKOVANIH ORDENOM NARODNOG HEROJA

docZAKON O OSNOVNIM PRAVIMA BORACA ŠPANSKOG NACIONALNOOSLOBODILAČKOG I REVOLUCIONARNOG RATA OD 1936. DO 1939. GODINE

docZAKON O BORAČKOM DODATKU

docZAKON O OSNOVNIM PRAVIMA NOSILACA "PARTIZANSKE SPOMENICE 1941"

docZAKON O OSNOVNIM PRAVIMA LICA ODLIKOVANIH ORDENOM KARAĐORĐEVE ZVEZDE S MAČEVIMA, ORDENOM BELOG ORLA S MAČEVIMA I ZLATNOM MEDALjOM OBILIĆA

pdfPravilnik o načinu uređenja i održavanja grobalja i grobova boraca u inostranstvu, prikupljanja podataka i vođenja evidencije

pdfPravilnik o načinu vođenja evidencije o grobljima i grobovima pripadnika savezničkih armija i drugih stranih armija na teritoriji Jugoslavije