ARHIVA

Poziv za dostavljanje ponuda - Inovativne, integrisane usluge za mlade sa fokusom na razvoj preduzetničkih veština i uspostavljanje modela aktivne inkluzije kroz lokalna partnerstva - IPA 2014 

CfP EuropeAid 159572 ID ACT RS

CfP EuropeAid 159572IDACTRS _local-publication-notice

Annexes to the Guidelines for Applicants


POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU: PODRŠKA PREDUZEĆIMA KOJA IMAJU POZITIVAN UTICAJ NA MLADE 

VIŠE INFORMACIJA OVDE


IPA 2011 TVINING PROJEKAT „PRIPREMA INSTITUCIJA TRŽIŠTA RADA U REPUBLICI SRBIJI ZA EVROPSKU STRATEGIJU ZAPOŠLjAVANjA”

Tvining projekat „Priprema institucija tržišta rada u Republici Srbiji za Evropsku strategiju zapošljavanja” (IPA 2011) imao je za cilj ubrzanje reformi tržišta rada u skladu sa evropskim standardima, kao i jačanje uticaja nacionalne politike zapošljavanja.
Kako bi pomogle Srbiji u ostvarivanju navedenog cilja, tri države članice Evropske unije su učestvovale u ovom institucionalnom tvining projektu, zajedno sa partnerima iz Republike Srbije: Francuska, Rumunija i Švedska. Više od 60 eksperata iz ovih zemalja je podelilo svoje znanje i primere dobre prakse sa srpskim kolegama iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalne službe za zapošljavanje i lokalnih saveta za zapošljavanje, ali i predstavnicima socijalnih partnera i drugih zainteresovanih strana.
Projekat je finansiran iz evropskih IPA 2011 fondova i realizovan sa parterima iz Evropske unije – Ministarstvom za rad, zapošljavanje, stručno obrazovanje i socijalni dijalog Republike Francuske i Nacionalnom službom za zapošljavanje Republike Francuske, Ministarstvom rada, porodice, socijalne zaštite i starih lica Republike Rumunije i Nacionalnom službom za zapošljavanje Kraljevine Švedske.
Realizacija projekta je počela u maju 2012. godine i trajala je 26 meseci, a ukupna vrednost projekta je 2 miliona eura.
Projekat je unapredio kapacitete institucija tržišta rada u Republici Srbiji za ubrzanje reformi i ispunjenje zahteva Evropske unije, a u kontekstu Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike, na čijoj izradi rade Republika Srbija i Evropska komisija.
Zajednički je sprovedeno više od 100 aktivnosti, koje su dovele do konkretnih rezultata. Na nacionalnom nivou su podržani prvi i ključni koraci u procesu pristupanja u oblasti zapošljavanja: reformski pravci za postizanje transparentnijeg, pametnog i inkluzivnog tržišta rada su sada spremni za usvajanje; osnovne usluge Nacionalne službe za zapošljavanje namenjene nezaposlenim licima i poslodavcima se trenutno unapređuju u cilju veće usklađenosti ponude i potražnje na tržištu rada. U pogledu decentralizovanih politika, polovina lokalnih saveta za zapošljavanje u Republici Srbiji je osposobljena za izradu Lokalnih akcionih planova zapošljavanja bolje prilagođenih potrebama na lokalnom nivou; takođe, lokalni saveti za zapošljavanje su bolje obučeni da konkurišu za dodelu sredstava u okviru grant šema Evropske unije, kako bi sufinansirali svoje prioritete u oblasti zapošljavanja.
Tokom trajanja projekta izrađeni su sledeći priručnici koje možete preuzeti sa sajta:

„Praktični priručnik za izradu lokalnog akcionog plana zapošljavanja”4.54 MB

„Priručnik za razumevanje Evropske politike zapošljavanja“4.93 MB

„Priručnik za pripremu i sprovođenje grant projekata“2.95 MB


IPA 2011 UGOVOR O USLUGAMA PROJEKTA

Projekat tehničke pomoći „Dalje integrisanje sistema za prognoze, monitoring i evaluaciju u kreiranje i sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja i usklađivanje Nacionalne klasifikacije zanimanja sa ISCO 08 standardima” doprineo je održavanju i daljem razvijanju sistema za monitoring i evaluaciju mera aktivne politike zapošljavanja i prognoziranje trendova na tržištu rada, pružio pomoć institucijama tržišta rada da koriste rezultate ispitivanja tržišta rada i evaluacija mera aktivne politike zapošljavanja za kreiranje i sprovođenje politike zapošljavanja i usklade nacionalnu klasifikaciju zanimanja sa ISCO 08 standardima.
Projekat je finansirala Evropska unija iz IPA 2011 fondova. Projektom je rukovodila Delegacija Evropske unije u Srbiji, a sproveden je od strane HD European Consulting Group iz Beograda, u konzorcijumu sa Nacionalnom službom za zapošljavanje Republike Francuske, Kancelarijom za ekonomsku politiku i regionalni razvoj Republike Poljske (EPRD) i Fondom za razvoj ekonomske nauke Republike Srbije (FREN).
Realizacija projekta je počela u septembru 2012. godine i trajala je 26 meseci, a ukupna vrednost projekta je 1,2 miliona eura.
Korisnici projekta su Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektor za zapošljavanje i Nacionalna služba za zapošljavanje.

Projekat se sastojao od tri komponente:

Komponenta 1: Prognoze, monitoring i evaluacija – sredstva za kreiranje politike zapošljavanja zasnovane na podacima. Opšti cilj komponente 1 bio je pružanje podrške unapređenju metodologija za prognoze, monitoring i evaluacije i sprovođenju istraživanja i prikupljanje i korišćenje podataka (rezultata prethodno pomenutih istraživanja) neophodnih za planiranje politike zapošljavanja (za NAPZ i u svrhu operativnog planiranja NSZ).
Komponenta 2: Pomoć u pripremi NAPZ. Opšti cilj komponente 2 bio je pružanje podrške razvoju okvira politike zapošljavanja i pripremi NAPZ za 2014. godinu i NAPZ za 2015. godinu – na osnovu podataka tržišta rada i monitoringa, i u skladu sa prioritetima politike zapošljavanja EU i na osnovu rezultata prethodnog NAPZ-a.
Komponenta 3: Usklađivanje nacionalne klasifikacije zanimanja sa ISCO 08 standardima. Opšti cilj komponente 3 je izrada preostalih opisa zanimanja u skladu sa ISCO 08 zahtevima.


IPA 2012 TVINING PROJEKAT „UNAPREĐENjE SOCIJALNOG DIJALOGA”

Tvining projekat „Unapređenje socijalnog dijaloga” je finansirala Evropska unija, u okviru sredstava IPA 2012. Glavni korisnici projekta su Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, Nacionalni socijalno-ekonomski savet, Savez samostalnih sindikata Srbije, UGS Nezavisnost, Unija poslodavaca Srbije i lokalni socijalno-ekonomski saveti.

Ovaj projekta ima za cilj da osnaži socijalni dijalog i omogući da on postane instrument kojim će Republika Srbija ostvariti ekonomski razvoj i unaprediti uslove rada bližom harmonizacijom sa međunarodnim i standardima rada Evropske unije.
Tokom perioda mart 2014 - mart 2016, sa budžetom od skoro 1,5 miliona evra, eksperti iz Slovačke su pomagali Ministarstvu i socijalnim partnerima da razviju kapacitete u smislu harmonizacije zakonodavstva u oblasti rada sa standardima EU, kao i u pogledu sprovođenja efektivnog socijalnog dijaloga na nacionalnom i lokalnom nivou.
Projektne aktivnosti su podeljene na tri komponente:

KOMPONENTA 1: Unapređenje zakonodavnih i političkih kapaciteta za efektivni socijalni dijalog,

KOMPONENTA 2: Unapređenje institucionalnih kapaciteta javne administracije, Nacionalnog socijalno-ekonomskog saveta i socijalnih partnera za razvoj i sprovođenje socijalnog dijaloga koji vodi ka socijalnim i ekonomskim reformama i

KOMPONENTA 3: Unapređen socijalni dijalog na lokalnom nivou.


IPA 2012 DIREKTNI GRANT „ POVEĆANjE DELOTVORNOSTI POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA PREMA UGROŽENIM GRUPAMA - EU POMOĆ TEŽE ZAPOŠLjIVIM GRUPAMA”

Projekat je finansiran od strane Evropske unije (EU-IPA 2012). Ugovaračko telo je Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji (DEU), a sprovodila ga je Nacionalna služba za zapošljavanje Srbije (NSZ). Ugovor o direktnom grantu je potpisan 22. aprila 2014. godine, a završen je 20.12.2017. godine. Ukupna sredstva projekta su: direktni grant finansiran od strane Evropske unije u iznosu od 6.500.000 evra, dok je iz budžeta Nacionalne službe za zapošljavanje izdvojeno 3.600.000 evra na ime kofinansiranja projekta.

U okviru projekta finansirane su sledeće mere aktivne politike zapošljavanja:

1.   Profesionalna orijentacija i karijerno savetovanje – NSZ pomaže nezaposlenima u traženju posla putem sprovođenja aktivnosti u klubovima za traženje posla, centrima za informisanje i profesionalno savetovanje (CIPS) i samouslužnim radnim stanicama. Iz sredstava projekta finansirano je otvaranje 60 novih klubova za traženje posla, 20 novih Centara za informisanje i profesionalno savetovanje i 80 novih samouslužnih jedinica u prostorijama NSZ, odnosno lokalnih samouprava i angažovana su novozaposlena lica, čije su zarade finansirane iz sredstava projekta.

  • Klubovi za traženje posla pomažu nezaposlenima da usvoje veštine/znanja potrebne za aktivno traženje posla i odrede svoje profesionalne ciljeve, podižu motivaciju nezaposlenih lica i pripremaju ih na bolju adaptaciju na neuspeh prilikom konkurisanja za posao. U klubovima za traženje posla nezaposleni dobijaju informacije o slobodnim radnim mestima i razmenjuju iskustva o intervjuima poslodavaca sa potencijalnim zaposlenima.
  • Centri za informisanje i profesionalno savetovanje (CIPS), obezbeđuje podršku u donošenju odluke o izboru zanimanja i pružaju usluge karijernog vođenja. Da bi CIPS-ovi odgovorili zahtevima i bili svrsishodni potrebno je da se obezbede neophodni sadržaji. Cilj projekta je da, pored širenja mreže, CIPS-ovi u Srbiji budu u stanju da ponude usluge po ugledu na zemlje koje imaju dobro razrađene koncepte.
  • Samouslužne radne stanice su informativni punktovi gde nezaposleni mogu da pretražuju objavljena slobodna radna mesta, kroz bazu podataka NSZ ili kroz druge izvore.

2.   Obuke prema potrebama tržišta rada – cilj direktnog granta je bio da se, pored nezaposlenih koji su uključeni u program obuka iz sredstava Nacionalne službe, u obuke uključi još 1000 nezaposlenih lica sa niskim kvalifikacijama i bez kvalifikacija, 1000 mladih nezaposlenih sa niskim kvalifikacijama i bez kvalifikacija i 2000 dugoročno nezaposlenih. Za dodatnih 1400 ljudi planirana je obuka o osnovnim kompjuterskim veštinama (ECDL - European Computer Driving Licence), s obzirom da je iskazana velika potreba za tim veštinama na tržištu rada. U obuke je uključeno preko 4400 lica.

3.   Karavani za zapošljavanje – predstavljaju novu uslugu Nacionalne službe za zapošljavanje u nerazvijenim i manje razvijenim opštinama. S obzirom na to da određeni broj stanovnika u ruralnim i/ili manje pristupačnim mestima u Srbiji, iz različitih razloga, nije u evidenciji NSZ i samim tim ne koristi usluge koje Nacionalna služba pruža, savetnici u okviru karavana za zapošljavanje putuju na udaljene lokacije kako bi bili sigurni da su ljudi koji žive u tim područjima informisani. Projekat je finansirao sprovođenje čitave aktivnosti – od nabavke terenskih putničkih vozila, prenosive računarske opreme za mobilne timove i promotivnog materijala, do naknade za gorivo. O uslugama NSZ informisano je preko 5000 lica, dok je na evidenciju NSZ prijavljeno preko 1000 lica.

4.   Program pripravnika – mera koju NSZ sprovodi već duže vreme i koja se u praksi pokazala kao veoma delotvorna. S obzirom na to da je ovaj projekat fokusiran na ugrožene grupe nezaposlenog stanovništva, pokrenut je program pripravnika za lica iz ruralnih područja kod poslodavaca iz ruralnih područja. Program je bio namenjen poslodavcima koji zapošljavaju osobe koje prvi put zasnivaju radni odnos kao pripravnici, radi osposobljavanja za samostalan rad u struci i polaganje pripravničkog, odnosno stručnog ispita. U program je uključeno 264 lica.

5.   Javni radovi – nova mera odobrena od strane DEU adendumom Ugovora o direktnom grantu. Bilo da planirano da se najmanje 1.195 lica iz teško zapošljivih grupa (uključujući i osobe sa invaliditetom) uključi u javne radove, dok je ukupan broj uključenih lica preko 1300.


IPA 2012 „TEHNIČKA PODRŠKA ZA SPROVOĐENjE DIREKTNOG GRANTA”

Projekat „Tehnička podrška za sprovođenje direktnog granta” je zvanično započeo 23.03.2015. godine i trajao je do 22.12.2017. godine. Vrednost projekta je 1.207.250 €.

Projekat se sastojao od tri komponente:

KOMPONENTA 1: Podrška Nacionalnoj službi za zapošljavanje u sprovođenju direktnog granta dobijenog od EU za mere i programe aktivne politike zapošljavanja, po EU procedurama uz istovremeno osposobljavanje zaposlenih u NSZ za samostalno obavljanje potrebnih zadataka u realizaciji svih budućih direknih grantova.

Aktivnost je direktno vezana za projekat Direktnog granta „EU pomoć teže zapošljivim grupamaˮ, eksperti su pružali podršku zaposlenima u NSZ u svakodnevnom radu na sprovođenju projekta Direktnog granta.

KOMPONENTA 2: Jačanje kapaciteta Ministarstva za obavljanje uloge vodeće instutucije u Operativnoj strukturi za sektor razvoja ljudskih resursa po IPA II procedurama – ova aktivnost je delimično korigovana tokom trajanja projekta, uz odobrenje Delegacije Evropske unije i Evropske Komisije (zbog promene u procedurama za sprovođenje IPA projekata, promene sistematizacije i opisa poslova zaposlenih u ministarstvu, potrebe jačanja kapaciteta zaposlenih za pripreme za pregovore sa EU).

U toku projekta urađena je Organizaciona analiza Sektora za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte i pružena podrška zaposlenima u ovom sektoru kroz sprovođenje obuka (šest na teme upravljanja rizicima i nepravilnostima, procedure za nabavku usluga i robe) i podršku u izradi internih procedura za sprovođenje IPA projekata.

Urađena je i Organizaciona analiza Odseka za aktivnu politiku zapošljavanja u okviru Sektora za rad i zapošljavanje, u kontekstu zahteva EU za sprovođenje Poglavlja 19 u Republici Srbiji. Takođe, podrška je pružena kroz rad eksperta na reviziji izveštaja „Procena uspešnosti Nacionalne strategije zapošljavanja za period 2011-2020 za prvih pet godinaˮ. Takođe, pružena je podrška u jačanju kapaciteta za sprovođenje lokalnih politika zapošljavanja, kroz organizovanje četiri regionalna sastanka sa predstavnicima lokalnih saveta za zapošljavanje, na unapređenju mera usmerenih ka teže zapošljivim licima kroz lokalne akcione planove zapošljavanja.

 

KOMPONENTA 3: Doprinos daljem jačanju decentralizacije politike zapošljavanja kroz rad sa lokalnim savetima za zapošljavanje, lokalnim samoupravama i filijalama NSZ.

U okviru ove komponente, izvršena je „Procena oblasti, opsega i efekata aktivnih programa tržišta rada, sa fokusom na ugrožene kategorije, koji se sprovode putem lokalnih akcionih planova zapošljavanja u periodu 2010 –2016.ˮ, čiji su rezultati predstavljeni na četiri regionalna sastanka održana sa predstavnicima lokalnih saveta za zapošljavanje, na temu unapređenja mera usmerenih ka teže zapošljivim licima kroz lokalne akcione planove zapošljavanja (videti pod Komponenta 2). Bitno je napomenuti da su ovi sastanci, pored tima projekta Tehničke podrške, sprovedeni uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva – SIPRU (projekat „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP) sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladihˮ, podržan od Švajcarske agencije za saradnju i razvoj - SDC), kao i uz podršku koju u okviru Nemačke razvojne saradnje pruža GIZ (Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit GmbH).

Kao rezultat održanih sastanaka i razmene iskustava, izrađene su „Smernice za razvoj programa i mera aktivne politike zapošljavanja usmerenih na teže zapošljiva licaˮ, sa ciljem da se pomogne lokalnim savetima za zapošljavanje da bolje odgovore na potrebe lokalnog tržišta rada i bolje targetiraju nezaposlena lica koja pripadaju ranjivim/teže zapošljivim kategorijama, kroz razvoj efikasnih aktivnih programa zapošljavanja (APZ) i aktivnih mera zapošljavanja (AMZ). Planirano je da se smernice objave na sajtu NSZ i Ministarstva, kako bi bile dostupne svim korisnicima.

Takođe, sprovedene su obuke za zaposlene u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i lokalnim savetima za zapošljavanje, sa ciljem pružanja dalje podrške lokalnim samoupravama u sprovođenju aktivnih mera zapošljavanja namenjenih teže zapošljivim licima.