Јавна расправа о нацрту Закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима

На основу члана 41. став 3. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06 - пречишћени текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14), на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,

Одбор за привреду и финансије одређује

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О

НАЦРТУ ЗАКОНА О ПОЈЕДНОСТАВЉЕНОМ РАДНОМ АНГАЖОВАЊУ НА
СЕЗОНСКИМ ПОСЛОВИМА У ОДРЕЂЕНИМ ДЕЛАТНОСТИМА

1. У поступку припреме Нацрта закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима (у даљем тексту: Нацрт закона), Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, спроводи јавну расправу о Нацрту закона, који је саставни део овог програма.

2. Јавна расправа о Нацрту закона биће спроведена у периоду од 5. до 25. априла 2018. године, за представнике државних органа, јавних служби, привредне субјекте, синдикате, удружење послодаваца, стручну јавност и друге заинтересоване учеснике.

3. Израда Нацрта закона подржана је од стране Националне алијансе за локални и економски развој (у даљем тексту: НАЛЕД), у оквиру Пројекта „Повећање прилика за запошљавање сезонских радника” и закљученог Меморандума о сарадњи између НАЛЕД-а, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства финансија и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

4. Текст Нацрта закона биће постављен на сајт Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: www.minrzs.gov.rs и на порталу е- управе.

5. Учесници јавне расправе се позивају да у назначеном року, доставе предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре на e-mail адресу: javnarasprava.rad@minrzs.gov.rs или писаним путем Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, ул. Немањина 22-26.

6. Презентације и расправе о Нацрту закона биће организоване у:

- Нишу, 16. априла 2018. године, у периоду од 11,00 до 14,00 часова, у просторијама хотела „Tami Residence”, ул. Дурмиторска, прилаз 1;

- Новом Саду, 18. априла 2018. године, у периоду од 11,00 до 14,00 часова, у просторијама Скупштине града Новог Сада (Плава сала), ул. Жарка Зрењанина број 2;

- Београду, 23. априла 2018. године, у периоду од 11,00 до 14,00 часова, у просторијама Клуба посланика, ул. Толстојева број 2.

7. По окончању поступка јавне расправе Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона.

8. Овај програм, ради реализације, доставити Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, које ће јавни позив за учешће у јавној расправи са овим програмом објавити на својој интернет страници и на порталу е - управе.

05 Број: 011-3188/2018

У Београду, 4. априла 2018. године

ОДБОР ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА

др Душан Вујовић

Нацрт Закона са образложењем

Извештај о спроведеној јавној расправи