Директори Управа и Инспектората

Вера Божић Трефалт

Рођена је 1956. године у Шапцу. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду, смер-међународно право, и положила правосудни испит, а тренутно похађа Специјалистичке студије европског права.

У периоду од 1983. до 1992.год. радила је у Заводу за тржиште рада, на пословима израде прописа. Од 1992. године ради у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, на инспекцијским пословима, као и на припреми, изради и примени закона и подзаконских прописа у области безбедности и здравља на раду и радних односа.

Од 2003. године обављала је послове Начелника Одељења инспекције рада у Сектору инспекције рада, а од почетка 2005. године била је помоћник министра рада у Сектору за рад, до краја 2005. године, када је постављена за Директора Управе за безбедност и здравље на раду.

Члан је Савета за безбедност и здравље на раду и један од оснивача невладиних организација Савеза за заштиту на раду Југославије и Удружења за безбедност и здравље на раду Републике Србије. Један је од аутора књиге Безбедност и здравље на раду-директиве европске уније, Збирке прописа у овој области и већег броја радова у домаћим публикацијама са темама из области безбедности и здравља на раду.

Контакт:
• Адреса: Теразије 41, 11000 Београд
• Телефон: + 381 11 334 73 91; + 381 11 334 73 92; + 381 11 334 73 93
• Е-пошта: upravazabzr@minrzs.gov.rs