ПРОЈЕКАТ СВЕТСКЕ БАНКЕ И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОНКУРЕНТНОСТ И ЗАПОШЉАВАЊЕ (COMPETITIVENESS AND JOBS)

Петак, 05 Август 2016 |

Међународна банка за обнову и развој (Светска банка) и Република Србија уговориле су зајам у износу 100 милиона долара за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања, који ће се у нашој земљи спроводити до 30. јуна 2019. године.Споразум је билатерално потписан 7.октобра 2015. године, док је Закон о потврђивању Споразума Народна Скупштна РС усвојила 29.децембра 2015. године. Објављен у Службеном Гласнику РС – међународни уговори, бр. 24/15 ступио је на снагу 7. јанура 2016.године.
Циљ Пројекта је побољшање ефикасности и координације одабраних јавних програма ради ублажавања ограничења за конкурентност и стварање радних места, укључујући улагања и промоцију извоза, иновације, активне мере запошљавања, посредовање на тржишту рада, активирање корисника социјалне помоћи и њихов прелазак у формалне послове. Пројекат се фокусира на циљани скуп остваривих реформи постојећих јавних политика, као и на ефикасност њиховог спровођења, а које су идентификоване као кључни покретачи конкурентности у привреди и стварања радних места на основу анализа Банке, као и других релевантних анализа.
Активности су углавном усмерене ка областима у којима Влада троши значајне ресурсе и где постоји намера за бољим искоришћењем расположивих ресурса. Стога је овај Пројекат усмерен на делотворније трошење постојећих средстава, уместо на повећање расхода државе. Осим три димензије реформи: у привреди(индустријске полтике и извоз), тржиту рада (активне мере запошљавања) и науци (реформа научног сектора), Пројекат развија кроз Републички секретаријат за јавне политике хоризонталну координацију унапређења у управљању јавним политикама у овим областима.
Активности на Пројекту спроводе - као главни корисници: Министарство привреде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања са Националном службом за запошљавање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја у координацији са Фондом за иновациону делатност и Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП).
РСЈП има улогу главног координатора Пројекта (хоризонтална коордианција) и председава Међуресорним радним телом Владе, које је основано 14. јануара 2016. године, у циљу подршке реформама и унапређењу управљања јавним полтикама у овим областима.
Више информација о пројекту можете сазнати: http://www.worldbank.org/projects/P152104?lang=en и о актуелним, прошлим и будућим дешаваљима на пројекту можете пратити: http://www.rsjp.gov.rs/projekat-svetske-banke-i-republike-srbije-konkurentnost-i-zaposljavane-competitiveness-and-jobs/t

АКТИВНОСТИ НА ПРОЈЕКТУ

1. На другој седници Међуресорног радног тела Владе усвојен је Пројектни оперативни приручник (Project Operations Manual – POM), као један од последњих предуслова за ефективност зајма. Овај документ садржи правила Пројекта, методе, смернице, специфичне развојне планове, стандардну документацију и процедуре за реализацију Пројекта. POM ће бити од помоћи у оперативном спровођењу свих пројектних активности, извештавању и контроли резултата.

2. Светска банка је 5. маја 2016. године одобрила Извештај који је усвојен на конститутивној седници Међуресорног радног тела, одржаној 23. фебруара 2016. године а који обухвата Прелазни финансијски извештај и Извештај о испуњености ретроактивних DLI за 2015. годину (Показатељи учинка од чијег постизања зависи исплата средстава зајма). Извештај о испуњености ретроактивних DLI за 2015. годину можете пронаћи на следећем линку ОВДЕ