Uredbe i pravilnici

Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima

Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri eksploataciji mineralnih sirovina dubinskim bušotinama215.15 KB

Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri podzemnoj i površinskoj eksploataciji mineralnih sirovina199.74 KB

Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na plovilima koja obavljaju ribolov

Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad usled rizika od eksplozivnih atmosfera

Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju azbestu

Uputstvo o radnim mestima na kojima se obavljaju poslovi pri kojima je izlaganje zaposlenih prašini koja potiče od azbesta ili materijala koji sadrže azbest povremeno i niskog intenziteta79.98 KB

Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju oštrih predmeta koji su medicinska sredstva u zdravstvenoj delatnosti57.93 KB

Uredba o utvrđivanju opasnog rada za decu

Pravilnik o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica

Pravilnik o uslovima za izdavanje licenci za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

Pravilnik o programu, načinu i visini troškova pripreme i polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova

Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta

Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline

Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju

Obrazac - Izveštaj o povredi na radu docWORD75 KB - pdfObrazac_1.pdf83.91 KB

Obrazac - Izveštaj o profesionalnom oboljenju docWORD62 KB - pdfPDF78.67 KB

Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom

Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu54.51 KB

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu.

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri ručnom prenošenju tereta84.11 KB

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad

Pravilnik o obezbeđivanju oznaka za bezbednost i-ili zdravlje na radu

Pravilnik o programu usavršavanja znanja i drugim pitanjima u vezi sa usavršavanjem znanja lica za bezbednost i zdravlje na radu

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima.

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu146.91 KB

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju karcinogenima ili mutagenima

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju veštačkim optičkim zračenjima

Pravilnik o preventivnim merama za bezbednost i zdrav rad pri izlaganju elektromagnetskom polju181.41 KB

Pravilnik o preventivnim merama za bezbednost i zdrav rad pri izlaganju vibracijama98.48 KB

Pravilnik o sadržini i izgledu nacionalnih priznanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu60.11 KB

Prilozi1.13 MB

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad mladih67.71 KB

Pravilnik o merama za bezbedan i zdrav rad zaposlene žene za vreme trudnoće, porodilje i zaposlene koja doji dete83.32 KB

Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći379.02 KB

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom