Projekti

Konkurs Evropske fondacije za obuku – ETF za dodelu nagrade za preduzetništvo

PREUZMITE DOKUMENT >>> Konkurs Evropske fondacije za obuku – ETF za dodelu nagrade za preduzetništvo 

 

PROJEKTI U TOKU

Tvining projekat ''Priprema institucija tržišta rada Republike Srbije za Evropsku strategiju zapošljavanja'' za cilj ima ubrzanje reformi tržišta rada u skladu sa evropskim standardima, kao i jačanje uticaja nacionalne politike zapošljavanja.

Projekat se finansira iz evropskih IPA 2011 fondova i realizuje se sa parterima iz Evropske unije – Ministarstvom rada, zapošljavanja i zdravlja Republike Francuske i Nacionalnom službom Republike Francuske, Ministarstvom rada, porodice i socijalne politike Republike Rumunije i Nacionalnom službom za zapošljavanje Kraljevine Švedske.

U realizaciju projekta, osim zaposlenih i rukovodilaca Sektora za zapošljavanje, Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) i lokalnih saveta za zapošljavanje, biće uključeni i predstavnici socijalnih partnera i drugih zainteresovanih strana.

Realizacija projekta je počela u maju 2012. godine, predviđeno vreme trajanja je 24 meseca, a ukupna vrednost projekta je 2 miliona eura.

Eksperti na projektu, predstavnici francuskih, rumunskih i švedskih institucija tržišta rada, pomoći će u podizanju nivoa znanja i sposobnosti zaposlenih u institucijama tržišta rada na nacionalnom nivou. Nastaviće se sa pružanjem podrške kako bi se završio proces harmonizacije srpskog zakonodavstva u oblasti zapošljavanja i pripremila administracija za instrumente saradnje koji se koriste tokom pretpristupnog procesa.

Pored toga, na lokalnom nivou, projekat će pomoći lokalnim savetima za zapošljavanje u podizanju njihovih sposobnosti za izradu i sprovođenje lokalnih akcionih planova zapošljavanja. Pomenuti planovi će biti prilagođeni situaciji na lokalnom tržištu rada i predstavljaće legitmnu osnovu za dobijanje sredstava iz evropskih fondova što će doprineti smanjenju neravnoteža na tržištima rada na regionalnom nivou. Projekat će podsticati saradnju između institucija tržišta rada i lokalnih socijalnih partnera.

U prvom kvartalu sprovedene su sledeće aktivnosti: izvršena je analiza potreba za obukom Sektora za zapošljavanje i NSZ-a u oblasti Evropske politike zapošljavanja, pripremljen je program za razvoj ljudskih resursa u oblasti politike zapošljavanja Evropske unije, organizovane su konsultacije između pravnog osoblja Sektora za zapošljavanje i NSZ-a i eksperata iz zemlje članice Evropske unije, definisan je obim aktivnosti u vezi sa harmonizacijom propisa i sačinjena je preliminarna lista propisa i obavljene su pripremne radnje za sprovođenje aktivnosti na lokalnom nivou.

Održan je prvi sastanak Odbora za praćenje projekta koga čine predstavnici partnerskih institucija, relevatna ministarstva, socijalni partneri, Stalna konferencija gradova i opština, Kancelarija za evropske integracije i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Konferencija za obeležavanje početka sprovođenja tvining projekta održana je u petak, 28. septembra 2012. godine u 11:00 u Palati „Srbija“, a među govornicima su bili zamenik šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji, Adriano Martins, potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike, g-din Jovan Krkobabić i ambasador Francuske u Srbiji, Nj.E. g-din Fransoa Gzavije Denio.

 

IPA 2011 UGOVOR O USLUGAMA PROJEKTA

„DALjE INTEGRISANjE SISTEMA ZA PROGNOZE, MONITORING I EVALUACIJU U KREIRANjE I SPROVOĐENjE MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA I USKLAĐIVANjE NACIONALNE KLASIFIKACIJE ZANIMANjA SA ISCO 08 STANDARDIMA“

Projekat tehničke pomoći „Dalje integrisanje sistema za prognoze, monitoring i evaluaciju u kreiranje i sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja i usklađivanje Nacionalne klasifikacije zanimanja sa ISCO 08 standardima“ finansira Evropska unija iz IPA 2011 fondova. Projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Srbiji a sprovodi ga HD European Consulting Group iz Beograda, u konzorcijumu sa Nacionalnom službom Republike Francuske, Kancelarijom za ekonomsku politiku i regionalni razvoj Republike Poljske (EPRD) i Fondom za razvoj ekonomske nauke Republike Srbije (FREN).

Projekat tehničke pomoći otpočeo je 5. septembra 2012. godine i planirano trajanje projekta je 24 meseca. Ukupna vrednost projekta je 1,2 miliona eura.

Korisnici projekta su Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike (MinRZSP)- Sektor za zapošljavanje i Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ).

Projekat će doprineti održavanju i daljem razvijanju sistema za monitoring i evaluaciju mera aktivne politike zapošljavanja i prognoziranje trendova na tržištu rada, pomoći institucijama tržišta rada da koriste rezultate ispitivanja tržišta rada i evaluacija mera aktivne politike zapošljavanja za kreiranje i sprovođenje politike zapošljavanja i usklade nacionalnu klasifikaciju zanimanja sa ISCO 08 standardima.

Projekat se sastoji od tri komponente:

Komponenta 1: Prognoze, monitoring i evaluacija – sredstva za kreiranje politike zapošljavanja zasnovane na podacima. Opšti cilj komponente 1 je pružanje podrške unapređenju metodologija za prognoze, monitoring i evaluacije i sprovođenju istraživanja i prikupljanje i korišćenje podataka (rezultata prethodno pomenutih istraživanja) neophodnih za planiranje politike zapošljavanja (za NAPZ i u svrhu operativnog planiranja NSZ).

Komponenta 2: Pomoć u pripremi NAPZ. Opšti cilj komponente 2 je podrška razvoju okvira politike zapošljavanja i pripremi NAPZ za 2014. godinu i NAPZ za 2015. godinu - na osnovu podataka tržišta rada i monitoringa, i u skladu sa prioritetima politike zapošljavanja EU i na osnovu rezultata prethodnog NAPZ.

Komponenta 3: Usklađivanje nacionalne klasifikacije zanimanja sa ISCO 08 standardima. Opšti cilj komponente 3 je izrada preostalih opisa zanimanja u skladu sa ISCO 08 zahtevima.

 

PLANIRANI PROJEKTI

Za programski ciklus IPA 2012 Sektorski obrazac – Socijalni razvoj, Sektor za zapošljavanje je predložio meru „Povećanje efikasnosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama“, odnosno niz aktivnosti, čija će se realizacija vršiti na osnovu direktne dodele sredstava Nacionalnoj službi za zapošljavanje. U okviru predložene mere, planirano je dalje širenje mreže klubova za traženje posla, centara za karijerno vođenje i savetovanje i samouslužnih aparata u NSZ, odnosno jedinicama lokalne samouprave, uz pilotiranje karavana zapošljavanja koji imaju za cilj informisanje lica koja žive u udaljenim, teže dostupnim ili ruralnim oblastima o pravima i mogućnostima aktivnog traženja posla, uz uključivanje nezaposlenih lica u obuke za potrebe tržišta rada. Vrednost predviđene mere iznosi 6,5 miliona EUR za realizaciju direktne dodele sredstava NSZ i 1,5 milion EUR za realizaciju projekta tehničke pomoći, kojim će se pružiti tehnička pomoć za sprovođenje granta po procedurama Evropske komisije. Projekat je odobren na nacionalnom nivou, a finalna saglasnost Evropske komisije za celokupni IPA 2012 paket očekuje se do kraja godine.

Za programski ciklus IPA 2013 – Socijalni razvoj Sektor za zapošljavanje je predložio meru „Povećanje efikasnosti i uključenosti lica u usluge zapošljavanja kroz razvoj sistema obuka zasnovanog na analizi neusaglašenosti ponude i potražnje (u smislu veština i znanja) na tržištu rada, programa i usluga iz oblasti zapošljavanja prilagođenih osobama sa invaliditetom i subvencije za zapošljavanje“, ukupne vrednosti od 8.000.000 EUR, a koja bi se realizovala kroz dve operacije (ugovor o uslugama predložene vrednosti od 2.500.000,00 EUR i kroz direktno dodeljena sredstva Nacionalnoj službi za zapošljavanje predložene vrednosti od 5.500.000,00 EUR). U okviru predložene mere planirano je razvijanje sistema obuka, odnosno programa obuka potrebnih na tržištu rada, sa ciljem smanjenja neusaglašenosti ponude i potražnje, povećavanje efikasnosti politike zapošljavanja prema osobama sa invaliditetom i povećanje broja lica koja su zasnovala radni odnos korišćenjem subvencija za zapošljavanje. Projekat se nalazi u fazi programiranja.

Predlog projekta „Prema većoj zapošljivosti kroz proces zajedničkog učenja, sa fokusom na mlade i druge ranjive grupe“ koji će biti realizovan u okviru finansijakog instrumenta EU – PROGRES, ima za cilj poboljšanje kreiranja politike zapošljavanja bazirane na transferu najefikasnijih politika, dobrih praksi i inovativnih pristupa u sprovođenju EU politika u skladu sa evropskom strategijom zapošljavanja - Evropa 2020. Predviđeni partneri na projektu su Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije, Centar za liberalno-demokratske studije, Nacionalna služba za zapošljavanje, Služba za zapošljavanje Republike Francuske, Ministarstvo rada, porodice i socijalne politike Republike Rumunije. Predviđeno vreme trajanja projekta je 12 meseci, a ukupna vrednost oko 180.000 evra. Projekat se nalazi u fazi odobravanja.