Oblast zapošljavanja

Uže unutrašnje jedinice Sektora za rad i zapošljavanje, koje imaju nadležnost iz oblasti zapošljavanja su:

 

1)    Odsek za aktivnu politiku zapošljavanja

Odsek za aktivnu politiku zapošljavanja obavlja poslove koji se odnose na analizu stanja i kretanja na tržištu rada, pripremu strateških i planskih dokumenata (Nacinalna strategija zapošljavanja, Nacionalni akcioni plan zapošljavanja), i učešće u pripremi reformskih dokumenata za oblast zapošljavanja, programa i projekata u oblasti zapošljavanja. U Odseku se obavljaju poslovi kreiranja mera aktivne politike zapošljavanja radi podsticanja zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih kategorija nezaposlenih lica uključujući i profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Sprovode se programi rešavanja viška zaposlenih u postupku privatizacije. Takođe, prati se stanje i predlažu mere za unapređenje oblasti obrazovanja odraslih i nacionalnog sistema klasifikacije zanimanja. Ističe saradnja sa partnerima na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, posebno u vidu predlaganja mera za unapređenje regionalne i lokalne politike zapošljavanja.

 

Istovremeno se izveštava o stepenu usaglašenosti politike zapošljavanja i institucija tržišta rada sa pravnim tekovinama Evropske unije i evropskom strategijom zapošljavanja i pripremaju se dokumenata za pregovarački proces u okviru poglavlja za oblast zapošljavanja. Pripremaju se izveštaji o primeni ratifikovanih konvencija MOR-a, programskih i reformskih dokumenata u oblasti politike zapošljavanja od značaja za proces evropskih integracija. Zaposleni u Odseku prate sprovođenje projekata u oblasti zapošljavanja koji se finansiraju iz sredstava evropskih i međunarodnih fondova.

 

2)    Grupa za normativne, upravne i upravno-nadzorne poslove za oblast zapošljavanja

Grupa za normativne, upravne i upravno-nadzorne poslove za oblast zapošljavanja obavlja poslove koji se odnose na: analizu stanja, predlaganje mera u cilju unapređenja stanja i pripremu zakona i drugih propisa u oblastima osiguranja za slučaj nezaposlenosti, evidencija u oblasti zapošljavanja, zapošljavanja osoba sa invaliditetom, zapošljavanja stranaca, socijalnog preduzetništva i viška u postupku privatizacije; rešavanje u upravnim stvarima u drugom stepenu u postupku procene radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja; rešavanje u upravnim stvarima u drugom stepenu u postupku izdavanja dozvole za rad strancu; rešavanje u upravnim stvarima u prvom stepenu u postupku izdavanja, produžetka, promene sedišta agenciji za zapošljavanje; kontinuirano praćenje ispunjenosti uslova za rad agencija za zapošljavanje, i vršenje nadzora nad zakonitošću rada Nacionalne službe za zapošljavanje i agencija za zapošljavanje.