Oblast rada i socijalnog dijaloga

Uže unutrašnje jedinice Sektora za rad i zapošljavanje, koje imaju nadležnost iz oblasti rada su:

 

1) Odeljenje za poslove u oblasti socijalnog dijaloga, kolektivnog pregovaranja i zarada obavlja poslove koji se odnose na analizu stanja i predlaganje mera za unapređenje socijalnog dijaloga, kolektivnog pregovaranja i politike zarada; pripremu zakona i drugih propisa u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova, sindikata, udruženja poslodavaca, kolektivnog pregovaranja, štrajka, socijalno-ekonomskih saveta i zarada, naknada i drugih primanja; vršenje kontrole obračuna i isplate zarada javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja čiji je osnivač Republika Srbija; praćenje primene međunarodnih konvencija i uporednog zakonodavstva u ovim oblastima; praćenje i koordinaciju saradnje sa socijalnim partnerima na republičkom, regionalnom i lokalnom nivou; vođenje registara sindikata, registra udruženja poslodavaca, registra socijalno-ekonomskih saveta i registra kolektivnih ugovora; učešće u postupku pregovaranja radi zaključivanja kolektivnog ugovora za javne službe, javna preduzeća i društva kapitala čiji je osnivač Republika Srbija; donošenje rešenja o registraciji sindikata, udruženja poslodavaca, socijalno-ekonomskih saveta i kolektivnih ugovora; administrativno stručne poslove za Odbor za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca; odlučivanje o žalbama na rešenja Fonda solidarnosti; nadzor nad radom Fonda solidarnosti; usklađivanje propisa iz oblasti socijalnog dijaloga, kolektivnog pregovaranja, zarada, mirnog rešavanja radnih sporova i štrajka sa pravnim tekovinama EU i međunarodnim standardima.

 

2) Odsek za normativne i studijsko - analitičke poslove u oblasti rada obavlja poslove u vezi sa: pripremom i primenom zakona i drugih propisa u oblastima koje se odnose na rad i radne odnose, agencijsko ustupanje zaposlenih, radno angažovanje na sezonskim poslovima i drugim oblicima radnog angažovanja, volonterski rad, zaštitu od zlostavljanja na radu, evidencije u oblasti rada, jednakim tretmanom stranih državljana zaposlenih u Republici Srbiji, upućivanje i zaštitu zaposlenih koji su upućeni na privremeni rad u inostranstvo; pripremom rešenja za davanje saglasnosti za upućivanje zaposlenih na plaćeno odsustvo preko 45 radnih dana u skladu sa Zakonom o radu, pripremom rešenja za davanje saglasnosti na program volontiranja javnim preduzećima i privrednim društavima, unos podataka o organizatoru volontiranja u Evidenciju i dostavljanje obaveštenja podnosiocu prijave o izvršenom upisu u Evidenciju o organizatorima volontiranja; usklađivanje propisa u oblasti rada iz nadležnosti Odseka sa pravnim tekovinama Evropske unije (aquis communitaire), međunarodnim standardima (MOR, EU, Savet Evrope, UN i dr).