Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje

Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje obavlja poslove koji se odnose na pripremu nacrta zakona i drugih propisa u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i dobrovoljnog penzijskog osiguranja, socijalno osiguranje i zaštitu vojnih osiguranika; pripremu nacrta bilateralnih i multilateralnih sporazuma i administrativnih sporazuma o socijalnom osiguranju; praćenje stanja u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i dobrovoljnog penzijskog osiguranja, kao i usklađivanje penzija i materijalnog položaja penzionera.

U okviru sektora za pio postoje uze jedinice i to:

  • Odeljenje za normativne i upravno-nadzorne poslove
  • Grupa za međunarodne sporazume o socijalnom osiguranju
  • Grupa za planiranje, statistiku i analizu.