Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu

Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu obavlja poslove koji se odnose na pripremu nacrta zakona i drugih propisa iz oblasti:

 • socijalne zaštite,
 • porodično-pravne zaštite,
 • finansijske podrške porodici sa decom i psihološku delatnost.

Ovaj sektor zadužen je za primenu i praćenje, nadzor nad zakonitošću rada ustanova i drugih pravnih lica koje obavljaju delatnost socijalne zaštite, kao i za inspekcijski nadzor i nadzor nad stručnim radom ustanova i drugih pravnih i fizičkih lica koja obavljaju delatnost socijalne zaštite.

Aktivnosti Sektora usmerene su na razvoj i unapređenje usluga socijalne zaštite, što uključuje:

 • uvođenje standarda kvaliteta usluga,
 • licenciranje stručnih radnika i pružalaca usluga socijalne zaštite,
 • unapređenje organizacionih modela na području administracije socijalnih usluga i prava,
 • unapređenje sistema kontrole i unapređenje usluga na lokalnom novou.

Aktivnosti Sektora realizuju se i u delu unapređenja zaštite i položaja dece, mladih, starih, žrtava trgovine ljudima i svih grupa u riziku od društvene isključenosti.

U Sektoru se razmatraju predstavke, pritužbe i žalbe građana.

Unutrašnje jedinice Sektora su:

 • Odeljenje za upravne poslove u oblasti socijalne zaštiti
 • Odeljenje za upravno-nadzorne poslove u oblasti porodične zaštite
 • Odeljenje za inspekcijski nadzor
 • Odsek za poslove u oblasti populacione politike i finansijske podrške porodici sa decom.
 • Grupa za unapređenje sistema socijalne zaštite
 • Odsek za sistemska pitanja
 • Grupa za računovodstvene i poslove izveštavanja
 • Grupa za Grupa za finansijsko planiranje i finansijsko operativne poslove
 • Odsek za ekonomsko-finansijske poslove iz oblasti zaštite porodice i dece