Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti

Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti predstavlja nacionalni izvršni mehanizam uspostavljen unutar Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja; kako bi jačao, podsticao, planirao,  usmeravao i aktivno vodio razvoj u oblasti antidiskriminacije i unapređenja rodne ravnopravnosti prema politici Vlade Republike Srbije, kao i da podigne nivo svesti građana o antidiskriminaciji i rodnoj ravnopravnosti.

Poslovi koji se obavljaju unutar Sektora se odnose na:

  1. Praćenje mera antidiskriminacione  politike.
  2. Praćenje mera socijalne uključenosti i rodne ravnopravnosti.
  3. Ostvarivanje saradnje sa nadležnim ministarstvima i drugim državnim organima.
  4. Ostvarivanje saradnje sa predstavnicima civilnog društva u ovim oblastima.

U Sektoru za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti obrazovane su dve uže unutrašnje jedinice:

  1. Grupa za koordinaciju i unapređenje antidiskriminacione politike i socijalne uključenosti
  2. Grupa za unapređenje rodne ravnopravnosti

Grupa za koordinaciju i unapređenje antidiskriminacione politike i socijalne uključenosti

Grupa učestvuje u pripremi nacrta zakona, predloga i drugih propisa; analizira efekte primene zakona i drugih propisa u delu koji se odnose na unapređenje položaja i zaštitu prava porodica interno raseljenih lica, povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji, romskog stanovništva, žrtava trgovine ljudima, lica lečenih od bolesti zavisnosti, lica sa HIV/AIDS, bivših osuđenika i drugih marginalizovanih društvenih grupa; sačinjava izveštaje i predlaže mere za unapređenje položaja marginalizovanih društvenih grupa; sačinjava izveštaje i predlaže mere za unapređenje stanja; koordinira rad na pripremi i prati realizaciju edukativnih seminara o ljudskim pravima; učestvuje u radu radnih tela Vlade koja se bave pitanjima marginalizovanih grupa i drugih poslova iz delokruga Grupe.

Grupa za unapređenje rodne ravnopravnosti

Grupa učestvuje u pripremi nacrta zakona, predloga drugih propisa; učestvuje u davanju mišljenja na nacrte strateških dokumenata, zakona i drugih propisa koje pripremaju drugi državni organi; sačinjava izveštaje sa predlogom mera za usklađivanje zakona i drugih propisa sa potrebnim standardima i međunarodnim konvencijama i evropskim zakonodavstvom iz oblasti rodne ravnopravnosti; prati sprovođenje preporuka Komiteta UN o eliminaciji diskriminacije žena (CEDAW); učestvuje u pripremi programa edukacije za implementaciju principa rodne ravnopravnosti u institucije; prati izradu projekata vezanih za oblast ravnopravnosti polova i koordinira saradnju sa organizacijama, sindikatima i drugim asocijacijama.