NAJAVA SPROVOĐENjA JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI

NAJAVA SPROVOĐENjA JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI

U postupku pripreme Nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti (u daljem tekstu: Nacrt zakona) za usvajanje, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona za predstavnike: državnih organa, javnih službi, privredne subjekte, sindikate, udruženja poslodavaca, stručnu javnost i druge zainteresovane učesnike, u sadradnji sa partnerima.

 

Javna rasprava o Nacrtu zakona biće sprovedena u periodu od 14. juna do 5. jula 2018. godine, i u tom periodu Nacrt zakona biće dostupan za uvid i preuzimanje na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, www.minrzs.gov.rs i na portalu e-uprave.

 

Učesnici javne rasprave se pozivaju da u naznačenom roku dostave svoje sugestije, predloge, inicijative i komentare na e-mail adresu: javnarasprava.rodna@minrzs.gov.rs ili pisanim putem Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Beograd, Nemanjina 22-26, na priloženom Obrascu.

 

Pored navedenog, ističemo da će prezentacije i rasprave o Nacrtu zakona biti organizovane i u pet gradova u Republici Srbiji i to:

 

  • Novom Sadu, 25. juna 2018. godine, u prostorijama Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, ul. Vladike Platona bb (ulaz iz Banovskog prolaza bb);
  • Beogradu, 26. juna 2018. godine, u prostorijama Doma Narodne skupštine Republike Srbije (Mala plenarna sala), Trg Nikole Pašića br. 13;
  • Kragujevcu, 28. juna 2018. godine, u prostorijama Skupštine Grada Kragujevca, Trg slobode br. 3;
  • Nišu, 29. juna 2018. godine, u prostorijama Skupštine Grada Niša, ul. Nikole Pašiće br. 24;
  • Novom Pazaru, 3. jula 2018. godine, u prostorijama Skupštine Grada Novog Pazara, ul. Stevana Nemanje br. 2.

 

Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona, koji će objaviti na svojoj internet stranici i portalu e-uprave, najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.

 

Napomena: Refundacija putnih i drugih troškova za učesnike javne rasprave, od strane organizatora nije predviđena.

 

Zaključak Odbora za pravni sistem i državne organe

Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti 14.06.2018.

Obrazac komentari na Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti sa izmenama i dopunama