Javna rasprava o nacrtu Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima

Na osnovu člana 41. stav 3. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 - prečišćeni tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14), na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Odbor za privredu i finansije određuje

PROGRAM JAVNE RASPRAVE O

NACRTU ZAKONA O POJEDNOSTAVLjENOM RADNOM ANGAŽOVANjU NA
SEZONSKIM POSLOVIMA U ODREĐENIM DELATNOSTIMA

1. U postupku pripreme Nacrta zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima (u daljem tekstu: Nacrt zakona), Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona, koji je sastavni deo ovog programa.

2. Javna rasprava o Nacrtu zakona biće sprovedena u periodu od 5. do 25. aprila 2018. godine, za predstavnike državnih organa, javnih službi, privredne subjekte, sindikate, udruženje poslodavaca, stručnu javnost i druge zainteresovane učesnike.

3. Izrada Nacrta zakona podržana je od strane Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj (u daljem tekstu: NALED), u okviru Projekta „Povećanje prilika za zapošljavanje sezonskih radnika” i zaključenog Memoranduma o saradnji između NALED-a, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva finansija i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

4. Tekst Nacrta zakona biće postavljen na sajt Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: www.minrzs.gov.rs i na portalu e- uprave.

5. Učesnici javne rasprave se pozivaju da u naznačenom roku, dostave predloge, sugestije, inicijative i komentare na e-mail adresu: javnarasprava.rad@minrzs.gov.rs ili pisanim putem Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Beograd, ul. Nemanjina 22-26.

6. Prezentacije i rasprave o Nacrtu zakona biće organizovane u:

- Nišu, 16. aprila 2018. godine, u periodu od 11,00 do 14,00 časova, u prostorijama hotela „Tami Residence”, ul. Durmitorska, prilaz 1;

- Novom Sadu, 18. aprila 2018. godine, u periodu od 11,00 do 14,00 časova, u prostorijama Skupštine grada Novog Sada (Plava sala), ul. Žarka Zrenjanina broj 2;

- Beogradu, 23. aprila 2018. godine, u periodu od 11,00 do 14,00 časova, u prostorijama Kluba poslanika, ul. Tolstojeva broj 2.

7. Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona.

8. Ovaj program, radi realizacije, dostaviti Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje će javni poziv za učešće u javnoj raspravi sa ovim programom objaviti na svojoj internet stranici i na portalu e - uprave.

05 Broj: 011-3188/2018

U Beogradu, 4. aprila 2018. godine

ODBOR ZA PRIVREDU I FINANSIJE

PREDSEDNIK ODBORA

dr Dušan Vujović

Nacrt Zakona sa obrazloženjem

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi