Grupa unutrašnje kontrole inspekcije

Grupa unutrašnje kontrole inspekcije obavlja poslove koji se odnose na: prijem i razmatranje pritužbi  na nezakonit ili nepravilan  rad inspektora i državnog službenika ovlašćenog za vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti  radnih odnosa, bezbednosti i zdravlja na radu i u oblasti socijalne zaštite (u daljem tekstu: inspektor) i prikupljanje odgovarajućih dokaza za postupke utvrđivanja njihove odgovornosti; vršenje neposrednog nadzora radi provere navoda iz prijava i pritužbi  na rad inspektora i donošenje odluke o pritužbama; preduzimanje odgovarajućih mera radi provere navoda i sprovodi postupak u  vezi inicijative za sprovođenje disciplinskih postupaka protiv  inspektora; preduzimanje radnji na otkrivanju i sprečavanju nezakonitog  i nesavesnog činjenja  u radu inspektora; preduzimanje radnji na otkrivanju i sprečavanju pojava korupcije i drugih vidova protivpravnog i nesavesnog obavljanja radnih dužnosti inspektora; postupanje po prijavama u vezi  sukoba interesa  inspektora i dostavljanje izveštaja o radu  ministru  i Koordinacionoj komisiji u propisanom roku, kao i na njihov zahtev i druge poslove iz ove oblasti.

Kontakt:

Adresa: Terazije 41, III sprat, kancelarija 60

(Adresa za poštu: Nemanjina 22-26)

Telefon: + 381 11 3345 107

E-mail: kontrola@minrzs.gov.rs

 

- Zakon o inspekcijskom nadzoru i

- Pravilnik o obliku i načinu vršenja unutrašnje kontrole inspekcije u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu i u oblasti socijalne zaštite