Saopštenja

27. mart 2014.

Poziv za podnošenje predloga projekta: EU sa više od 4 miliona evra
podržava socijalnu inkluziju najugroženijih osoba u Srbiji

Delegacija Evropske unije u Srbiji objavila je konkurs za podnošenje predloga u okviru projekta «Podrška socijalnoj inkluziji najugroženijih grupa, uključujući Rome, kroz raznovrsniju ponudu socijalnih usluga na nivou lokalne zajednice.» koji se finansira iz pretpristupnih fondova EU. Grant šema vredna 4,35 miliona evra ima za cilj unapređenje socijalne inkluzije i smanjenje siromaštva među pripadnicima najugroženijih i najsiromašnijih društvenih grupa.

U saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike, Delegacija EU u Srbiji će održati informativne sesije u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Užicu.

 Poziv za podnošenje predloga projekta: EU sa više od 4 miliona evra podržava socijalnu inkluziju najugroženijih osoba u Srbiji

Projekat ima za cilj unapređenje socijalne inkluzije najugroženijih grupa putem obezbeđivanja održivih socijalnih usluga na nivou lokalne zajednice; unapređenje položaja Roma kroz inicijative za njihovu aktivnu socijalnu inkluziju; unapređenje efikasne upotrebe sredstava kroz saradnju sa partnerima i drugim akterima uključenim u pružanje podrške ugroženim grupama kao i podsticanje i unapređenje međuopštinske saradnje (putem takozvanog «grupnog pristupa») u pružanju socijalnih usluga.

Ukupan iznos sredstava namenjenih ovom projektu iznosi 4,350.000 evra, a podeljen je u dva dela:

• Prvi deo: Socijalne usluge na nivou lokalnih zajednica

  • Budžet: 2.900.000 evra
  • Iznos grantova: od 100.000 do 300.000 evra
  • Potencijalni podnosioci prijava: organizacije civilnog društva iz Srbije i drugih zemalja koje ispunjavaju uslove, lokalne samouprave i javne institucije angažovane u oblasti socijalne zaštite.

Podnosioci prijava bi trebalo da, kroz svoje akcije, doprinesu jačanju postojećih usluga ili uspostavljanju novih, da predlože nove modalitete ili da objedine postojeće, kako bi poboljšali efikasnost i delotvornost..

• Drugi deo: Inicijative posvećene aktivnoj inkluziji Roma

  • Budžet: 1.450.000 evra
  • Iznos grantova: od 60.000 do 500.000 evra
  • Potencijalni podnosioci prijava: organizacije civilnog društva iz Srbije i drugih zemalja koje ispunjavaju uslove, javne institucije koje pripadaju sektoru socijalne zaštite, nezavisna vladina tela koja pripadaju relevantnim sektorima, javne institucije iz sektora zdravstva, obrazovanja i kulture, javna preduzeća, lokalne samouprave i međunarodne organizacije.

Podnosioci prijava bi za cilj trebalo da imaju unapređenje ljudskih resursa i zapošljivosti kroz pružanje podrške obrazovanju, povećanje zaposlenosti i jačanje preduzetništva kao i podsticanje lokalnih zajednica ili lokalnih organizacija civilnog društva (OCD) da igraju aktivniju ulogu u procesu donošenja odluka koje se tiču razvoja lokalne privrede.

Informativne sesije o javnom pozivu za dostavljanje ponuda će biti održane širom Srbije prema sledećem rasporedu:

Grad

Datum i vreme

Mesto održavanja

Adresa

Beograd

1. april 2014.
11:00 - 15:00

Dom omladine Beograda (sala
Amerikana, prvi sprat)

Makedonska 24

Novi Sad

2. april 2014.
12:00 - 15:00

Skupština grada
(skupštinska sala)

Žarka
Zrenjanina 2

Niš

3. april 2014.
12:00 - 15:00

Skupština grada
(velika sala)

Nikole Pašića 24

Užice

4. april 2014.
12:00 - 15:00

Skupština grada
(svečana sala)

Dimitrija Tucovića 52

Potencijalnim podnosiocima prijava koji su zainteresovani da prisustvuju informativnim sesijama se preporučuje da se registruju na sledećem linku: http://europa.rs/projects/Registraciona_forma.html

Rok za podnošenje prijava je 19. maj 2014.

Prijavni paket, koji uključuje smernice za podnosioce prijava, dostupan je za preuzimanje na sledećim veb stranicama:

Delegacija EU u Republici Srbiji: www.europa.rs

EuropeAid: http://europa.eu/!NR83PN

27. mart 2014.

Bilateralni skrining za Poglavlje 2 - Sloboda kretanja radnika

U Briselu je 25. marta 2014. godine održan sastanak bilateralnog skrininga za Poglavlje 2. Ovo poglavlje evropskog prava odnosi se na slobodu kretanja radnika tj. na oblast koja je deo prava na kojima je zasnovana EU. Delegaciju Republike Srbije predvodio je Zoran Martinović, predsednik Pregovaračke grupe 2 i državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike koje je nadležna insitucija za vođenje pregovora u ovoj oblasti.

 Bilateralni skrining za Poglavlje 2 - Sloboda kretanja radnika

Delegaciju Republike Srbije, osim predstavnika Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, predstavljali su i predstavnici Kancelarije za evropske integracije, pregovaračkog Tima za vođenje pregovora o pristupanju, Ministarstva zdravlja, Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog zavoda za socijalno osiguranje i Misije Republike Srbije u Briselu. Evropsku uniju predstavljali su eksperti iz Direkorata za zapošljavanje i jednake mogućnosti i Direktorata za proširenje.

 Bilateralni skrining za Poglavlje 2 - Sloboda kretanja radnika

Na sastanku je detaljno predstavljeno stanje u pogledu usklađenosti zakonodavstva Republike Srbije sa propisima EU u sledećim oblastima: pristup tržistu rada, EURES, kordinaciji sistema socijalnog osiguranja i Evropske zdravstvene kartice.

26. mart 2014.

Deca u sistemu socijalne zaštite 2013

Na sednici Saveta za prava deteta Vlade Republike Srbije predstavljen je izveštaj Deca u sistemu socijalne zaštite 2013, koji je pripremio Republički zavod za socijalnu zaštitu.

 Deca u sistemu socijalne zaštite 2013

Kroz petogodišnji komparativni pregled, u izveštaju su prikazana osnovna kretanja, stanje i položaj dece u sistemu socijalne zaštite, sa naglaskom na 2013. godinu. U prethodnom periodu, izveštaji u socijalnoj zaštiti su obuhvatali sve korisničke grupe, a ovog puta deca su izdvojena kao poseban segment.

 Deca u sistemu socijalne zaštite 2013

Popis iz 2011. godine pokazao je da se u Srbiji smanjuje broj dece do 18 godina. Bez obzira na ovaj trend, izveštaj pokazuje da se broj dece korisnika usluga centara za socijalni rad povećava, pa je, samo od od 2011. godine do danas, uvećan za oko 14 odsto.

Takođe, podaci pokazuju da je, u poslednjih pet godina, zanemarivanje dece u stalnom porastu, a, na primer, 2009. godine u centrima za socijalni rad evidentirano je ukupno 841 porodica u kojima su deca bila žrtve nasilja. U 2013. godini zabeleženo je 3.637 takvih porodica. Ovo pokazuje, pored ostalog, bolje evidentiranje slučajeva nasilja nad decom, a time i efektivniju zaštitu dece žrtva zlostavljanja i zanemarivanja.Brankica Janković, državna sekretarka u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike

Predsednik Saveta za prava deteta i državni sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Brankica Janković, ukazala je na značaj izveštavanja i prakse zasnovane na podacima za unapređenje položaja sve dece u Srbiji. Ovaj izveštaj poslužiće profesionalcima iz sistema socijalne zaštite, kao i zainteresovanoj stručnoj i široj javnosti da unaprede svoj rad, odnosno podignu svest o problemima i položaju dece. Janković je istakla i da će Savet za prava deteta u svom budućem radu koristiti i podatke iz ovog izveštaja za davanje inicijativa Vladi i njenim ključnim institucijama u formulisanju i sprovođenju javnih politika prema deci u našoj zemlji.

 Deca u sistemu socijalne zaštite 2013

Po prvi put, ovaj izveštaj sadrži sintetizovane podatke iz više različitih izvora: centara za socijalni rad, domova za smeštaj, Centara za porodični smeštaj i usvojenje, pružalaca usluga u zajednici, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne zaštite, Ministarstva unutrašnjih poslova, Republičkog zavoda za statistiku, Komesatijata za izbeglice i migracije, vaspitno popravnih domova. U izveštaj su inkorporirani i podaci sudova i tužilaštava, dostupni preko Republičkog zavoda za statistiku.

 Deca u sistemu socijalne zaštite 2013

26. mart 2014.

Zaposleni u Gerontološkom centru Kikinda i zavodu „Male pčelice“
preduzeli sve mere za zaštitu korisnika

Inspektori socijalne zaštite Minitarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, odmah po dobijanju informacije o mogućoj pojavi epidemije gripa u ustanovama socijalne zaštite Gerontološki centar Kikinda i Zavod za smeštaj odraslih lica „Male pčelice“ u Kragujevcu, izvršili su vanredne inspekcijske nadzore u pomenutim ustanovama i tom prilikom utvrdili da su zaposleni preduzeli mere za zaštitu korisnika kao i da nisu utvrđene nepravilnosti po pitanju postupanja po proceduri.

Prvi simptomi pojave u Gerontološkom centru Kikinda primećeni su 13. marta 2014. godine, kada su se ispoljili kod samo par korisnika, kao akutne respiratorne infekcije i oboljenja slična gripu. Kako su narednih dana simptomi uočeni kod još jednog broja korisnika, ustanova se 16. marta obratila Zavodu za javno zdravlje Kikinda koji je uzeo potrebne uzorke i dan kasnije ustanovi dostavio Predlog mera za sprečavanje respiratornih infekcija, ne kvalifikujući pojavu kao epidemiju virusa gripa, i sa stavom da je ''još uvek aktivnost virusa gripa u očekivanim granicama za posmatrani period''. Kako se, po proceni Zavoda za javno zdravlje, u narednom periodu očekivao dalji porast broja oboljevanja od respiratornih infekcija, data je preporuka za primenu datih mera za sprečavanje širenja ove bolesti.

Ustanova je odmah pristupila sprovođenju predloženih mera. Do dana vršenja inspekcisjkog nadzora, evidentirano je 28 korisnika sa simptomima infekcija. Nema hospitalizovanih lica, niti težih zdravstvenih slika korisnika. Predložene mere se i dalje primenjuju, iz razloga što je preporukama definisana njihova primena do najranije 7 dana od poslednjeg oboljevanja od infekcije.

U Zavodu za smeštaj odraslih lica „Male pčelice“ u Kragujevcu, prvi simptomi sa blago povišenom temperaturom pojavili su se unazad nekoliko dana, ali kao sporadični slučajevi. Na dan vršenja inspekcijskog nadzora evidentirano je 14 korisnika sa ovim simptomom. Institut za javno zdravlje, Centar za prevenciju i kontrolu bolesti Kragujevac je od strane ustanove obavešten o pojavi infekcije 24. marta 2014. godine i telefonom i dopisom br. 01-428 od 24. marta kojim je ujedno zatražena stručna pomoć, jer u Zavodu „Male pčelice“ nema epidemiologa i infektologa.

Institut za javno zdravlje Kragujevac je istog dana dostavio Zavodu „Male pčelice“ svoju informaciju, u kojoj kaže da je 4 korisnika iz Zavoda obolelo od ''ARDS'', (akutni respiratorni sindrom) da su dva korisnika hospitalizovana 22. marta, a druga dva dan kasnije. Po rečima Instituta za javno zdravlje svi pregledani pacijenti su imunodeficijentni sa nekim hroničnim oboljenjem (karcinom, turbekoloza, apces mozga) što je i bio razlog upućivanja na bolničko lečenje.

Od Instituta za javno zdravlje nije dobijeno Upustvo o postupanju vezano za epidemiju gripa, jer epidemija nije proglašena.

O dva preminula korisnika, Institut za javno zdralje navodi da je jedan imao karcinom pluća i on je preminuo u Zavodu, a drugi preminuli je lečen od bronhopneumonije desetak dana ranije i pored oporavka on je dobio naglo gušenje zbog koga je prebačun u Urgentni centar KC Kragujevac, gde je preminuo 23. marta 2014. godine.

O svim hospitalizovanim korisnicima obavešteni su organi starateljstva, odnosno uputni centri za socijalni rad i staratelji.

Po navodima inspektora socijalne zaštite, tokom trajanja inspekcijskog nadzora, prisutnog lekara u ustanovi telefonom je kontaktirala dr Slavica Rakić, zaposlena u Institutu za javno zdravlje Kragujevac, i usmeno ga izvestila da nema epidemije gripa i da su kod dva hospitalizovana korisnika izolovali virus sezonskog gripa AH3.

Neposredno po završetku inspekcijskog nadzora, direktor Zavoda za smeštaj odraslih lica „Male pčelice“ telefonom je kontaktirao Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike i obavestio da ga je pomenuta doktorka u ponovnom razgovoru obavestila da je proglašena epidemija gripa, iako nije bilo novoobolelih korisnika, niti nekih drugih okolnosti u odnosu na prethodni dan, koje bi uticale na ovu promenu stava. Institut za javno zdravlje nije dostavio pismeno obaveštenje o proglašenju epidemije, niti uputstvo o postupanju u tim okolnostima.

Ustanova je preduzela sve neophodne mere zaštite korisnika u skladu sa postojećim procedurama.

Zdravstvena inspekcija do ovog momenta nije izvršila ipekcijski pregled u Zavodu „Male pčelice“, a republički sanitarni inspektor nakon inspekcijskog pregleda realizovanog 25.marta 2014. godine nije uočio ni jednu nepravilnost niti je izrekao nalog mera.

24. mart 2014.

Dan sećanja na žrtve NATO agresije

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, saopštava da je povodom obeležavanja 24. marta - Dana sećanja na žrtve NATO agresije, državni sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Negovan Stanković položio vence na spomenik deci stradaloj tokom perioda NATO agresije u Tašmajdanskom parku, kao i na spomenik Žrtvama rata i braniocima otadžbine od 1990 do 1999 godine na Savskom trgu u Beogradu.

 Dan sećanja na žrtve NATO agresije

Ceremonija polaganja venca i odavanja počasti kod spomenika obavljene su u 10 i 12 časova uz prisustvo predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Grada Beograda, velikog broja udruženja i građana.

 Dan sećanja na žrtve NATO agresije

Spomenik deci stradaloj u NATO agresiji, podigli su beogradski dnevni list ``Večernje novosti`` sa svojim brojnim čitaocima neposredno po okončanju napada NATO snaga na našu zemlju. Spomenik je posvećen uspomeni na 89 mališana stradalih u periodu od 24. marta do 10. juna 1999. godine.

 Dan sećanja na žrtve NATO agresije

21. mart 2014.

Završna konferencija projekta „Smernice za rad sa seksualnim
manjinama u sistemu socijalne zaštite“

Kancelarija za ljudska i manjinska prava u saradnji sa asocijacijom „Duga“ održala je završnu konferenciju na kojoj su bili predstavnjeni rezultati obuka zaposlenih u Centrima za socijalni rad širom Srbije, za adekvatno postupanje sa LGBT osobama i članovima njihovih porodica u skladu sa programom „Smernice za rad sa seksualnim manjinama u sistemu socijalne zaštite“, kao i „Preporuke za što adekvatniji odgovor sistema socijalne zaštite na potrebe LGBT osoba i njihovih porodica“.

 Završna konferencija projekta „Smernice za rad sa seksualnim manjinama u sistemu socijalne zaštite“

Obuke koje je pohađalo 612 osoba iz 131 centra za socijalni rad održane su u Beogradu, Nišu, Čačku, Novom Sadu, Prokuplju, Vranju, Kragujevcu, Požarevcu, Pančevu, Zrenjaninu, Subotici, uz podršku Saveta Evrope ambasade Velike Britanije u Srbiji.

Cilj navedenih obuka namenjenih stručnim radnicima bio je sticanje znanja i veština za adekvatno postupanje prema LGBT osobama i članovima njihovih porodica radi uspešne socijalne inkluzije i unapređivanja njihovog položaja u društvu.

 Završna konferencija projekta „Smernice za rad sa seksualnim manjinama u sistemu socijalne zaštite“

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, u partnerstvu sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava, je prepoznalo značaj ovog programa, a prisutnima se obratila Državna sekretarka Brankica Janković:

„Izražavam veliko zadovoljstvo što danas imam priliku da se obratim na skupu, koji ima veliki značaj za unapređenje položaja LGBT osoba, uključujući i doprinos sistema socijalne zaštite.“ rekla je Brankica Janković

„Smatramo izuzetno važnim da stručnjaci, zaposleni u centrima za socijalni rad, budu upoznati sa specifičnim problemima i senzibilisani za rad sa LGBT populacijom, kako bi uspešnije mogli da prepoznaju njihove potrebe i postali njihov važan izvor društvene podrške. Verujemo da će se, kroz unapređene stručnih kompetencija zaposlenih, smanjiti nevidljivost ove populacije, kao i olakšati suočavanje se sa velikim brojem problema, koji su direktan rezultat njihove društvene stigmatizacije.“

 Završna konferencija projekta „Smernice za rad sa seksualnim manjinama u sistemu socijalne zaštite“

Državni sekretar Brankica Janković, na kraju svog obraćanja, je posebno istakla da su sprovedene obuke nesporno doprinele da se osnaže kapaciteti za rad zaposlenih u centrima za socijalni rad, i da je time unapređen kvalitet, ali i efikasnost i efektivnost procesa procene i planiranja usluga u centrima, koje se pružaju osetljivim grupama i grupama u riziku, odnosno LGBT osobama i njihovim porodicama.

„Verujem da će stručnjaci centara za socijalni rad primeniti stečena znanja, da će bolje identifikovati potrebe LGBT osoba i njihovih porodica inicirati uspostavljanje odgovarajućih usluga u zajednici. Jedan od zadataka je i podsticanje uvođenja inovativnih usluga socijalne zaštite, što sve doprinosi uspešnijem uključivanju i poboljšanju pozicije LGBT osoba u našem društvu!“

20. mart 2014.

Dvadeset godina izdavanja naučnog časopisa Socijalna misao

U velikoj sali Skupštine grada Beograda, održana je svečanost povodom izdavanja jubilarnog broja 80/2013 naučnog časopisa Socijalna misao.

Ovom prilikom obeženo je i dvadeset godina od promovisanja prvog broja časopisa. Pored mnogobrojnih članova redakcije i dugogodišnjih saradnika, akademika, kao i istaknutih ličnosti iz sveta književnosti umetnosti, sistema socijalne zaštite, koji su na svečanosti ne samo govorili, već i iznosili svoja kritička zapažanja o časopisu i temama kojima se on bavi, prisutnima se u ime Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike obratila i državna sekretarka u oblasti brige o porodici i socijalane zaštite Brankica Janković.

 Dvadeset godina izdavanja naučnog časopisa Socijalna misao

U svom obraćanju Državna sekretarka Brankica Janković je napomenula da Bez časopisa „Socijalna misao“ u našoj zemlji ne bi ni postojala socijalna misao, i pohvalila višedecenijski trud i rad svih onih koji su na bilo koji način učestvovali u njegovom ne samo stvaranju već i opstanku, uprkos svim problemima sa kojima se suočavalo kompletno naše društvo a samim tim i nauka i naučni časopisi.

„Upornost, rad i trud svih onih koji su zaslužni za to što „Socijalna misao“, ponosno proslavlja svoj dvadeseti rođendan, svakako je izuzetan primer kao i dodatni motiv za sve one koji na bilo kakav način rade i deluju u sistemu socijalne zaštite, da nikada ne odustaju i ne posustanu pred preprekama koje im stoje na putu“ rekla je Brankica Janković.

Na kraju svog obraćanja, Brankica Janković je podsetila sve prisutne na dobro poznati moto kojim se „Socijalna misao“ vodi:

„Ko čita Socijalnu misao ima duboku, jasnu, pravednu, humanu misao!“

20. mart 2014.

Održana Konferencija povodom završetka ciklusa obuka predstavnika
socijalne zaštite u inter-resornim komisijama

U organizaciji Asocijacije za alternativno porodično staranje o deci „FAMILIA“ održana je konferencija povodom završetka ciklusa obuka predstavnika socijalne zaštite u inter-resornim komisijama. U okviru projekta The Inclusion of Roma and Children with Disabilities (developmental, emotional and behavioural difficulties), koji finansira Evropska unija, završen je proces osnaživanja predstavnika socijalne zaštite u svim formiranim inter-resornim komisijama sa područja Srbije za procenu potreba dece, a rezultat tog projekta je i štampanje publikacije : DECA SA TEŠKOĆAMA-preporuke za procenu i podršku.

Na konferenciji su govorili predstavnici Evropske unije, Ministarstva rada zapošljavanja i socijalne politike i Unicef-a koji su podržali odluku članova inter-resornih komisija, kao i predstavnici Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.

Ispred Ministarstva rada zapošljavanja i socijalne politike, prisutnima se obratila Državna sekretarka u oblastima briga o porodici i socijalna zaštita Brankica Janković.

 Održana Konferencija povodom završetka ciklusa obuka predstavnika socijalne zaštite u inter-resornim komisijama

„Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike u proteklom periodu je, kao prioritetne, sprovodilo brojne aktivnosti usmerene na podršku socijalnoj inkluziji dece sa smetnjama u razvoju, sprečavanje njihove institucionalizacije, razvoj inkluzivnog hraniteljstva i podrške biološkoj porodici deteta sa smetnjama u razvoju.“ Rekla je Brankica Janković.

“Želim da istaknem da su sprovedene obuke po ROD metodologiji nesporno doprinele da se osnaže kompetencije zaposlenih u centrima za socijalni rad, centrima za hraniteljstvo i usvojenje i u interresornim komisijama u lokalnoj zajednici. Time je unapređen kvalitet, ali i efikasnost i efektivnost procesa procene i planiranja usluga koje se pružaju deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama.“