Ministarstvo nastavlja sa aktivnostima protiv trgovine ljudima

Utorak, 05 Jun 2018 |

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević govorio je na konferenciji povodom početka projekta „OD OPASNOSTI DO SIGURNOSTI: Unapređivanje zaštite žrtava trgovine ljudima u Srbiji“.

 

Ministar je izjavio da su programi oporavka žrtava i njihove reintegracije u zajednicu, kao i povratak i ponovna izgradnja dostojanstvenog i kvalitetnog života način da se spasu ljudski životi i pruži šansa za novi početak.

 

Đorđević je istakao da su usvajanje Zakona o socijalnoj zaštiti, donošenje Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite kao i osnivanje Centra za zaštitu  žrtava trgovine ljudima bazirane na međunarodnim standardima sa željom da podrpška žrtava bude što kvalitetnija i omogući pružanje usluga u skladu sa njihovim potrebama, pravom i domaćim propisima i savremenom praksom socijalnog rada.

 

„Blagovremeno otkrivanje rizika i prepoznavanje žrtava trgovine ljudima, odnosno preventivno delovanje, takođe su neke od oblasti u kojima je Republika Srbija načinila značajan pomak usvojivši nacionalne indikatore za preliminarnu identifikaciju žrtava trgovine ljudima, koji se primenjuju u sistemima socijalne zaštite, obrazovanja i u policiji“, rekao je Đorđević i istakao da tome doprinosi i saradnja između državnih organa i organizacija civilnog sektora i agencija Ujedinjenih nacija, kojim je ojačan sistemski odgovor Republike Srbije značajan za unapređivanje podrške žrtvama.

 

Vlada Republike Srbije je na sednici 4. avgusta 2017. godine usvojila novu Strategiju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom, i zaštite žrtava za period od 2017. do 2022. godine, zajedno sa pratećim Akcionim planom za implementaciju te Strategije tokom 2017. i 2018. godine kojom je određeno 16 ciljnih oblasti u kojima je neophodna dalja akcija protiv trgovine ljudima i postavljen niz konkretnih ciljeva.

 

„Strategijom se unapređuje sistem prevencije, pomoći i zaštite žrtava i suzbijanja trgovine ljudima, posebno žena i dece, do čega će se doći funkcionalnim povezivanjem i institucionalnom izgradnjom kapaciteta svih partnera. Takođe, uvedeni su programi obuke zaposlenih u nadležnim institucijama, predviđeni projekti vezani za obrazovanje i podizanje nivoa svesti mladih u cilju prepoznavanja složenosti problema i identifikacije i zaštite žrtava trgovine ljudima“, pojasnio je Đorđević i dodao da je Strategija izrađen u skladu sa aktuelnim politikama koje Evropska unija vodi na planu iskorenjivanja trgovine ljudima i migracija.

 

Za realizaciju aktivnosti iz nove Strategije za period od 2017. do 2019. godine obezbeđena su sredstva u državnom budžetu u ukupnom iznosu od 89.656 evra u dinarskoj protivvrdnosti.

 

Kada je u pitanju migrantska kriza, ministar je rekao da je opredeljenjem predsednika Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije, da granice Srbije ne budu zatvorene i ograđene bodljikavom žicom čime bi se sprečio priliv izbeglica u našoj zemlji migrantima je obezbeđena asistencija i pomoć na najvišem nivou i postala time primer svim državama u Evropi.

 

„Jedini uslov koji smo postavili bio je registracija migranata na putu ka razvijenijim evropskim zemljama“ istakao je Đorđević i naglasio da se Srbija ne može smatrati odgovornom ukoliko su krijumčareni migranti koji su odbili asistenciju naše države završili kao žrtve trgovine ljudima u zapadnoevropskim državama.

 

Ministar Đorđević rekao je da je jačanje resursa Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima kroz obezbeđivanje odgovarajućeg prostora, uspostavljanje druge organizacione jedinice Centra, odnosno Prihvatilišta za žrtve trgovine ljudima, kao i aktivnosti na razvoju kompetencija svih stručnjaka u socijalnoj zaštiti i civilnom sektoru – okosnica rada ovog ministarstva u narednom periodu.

 

Na konferenciji govorili su i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i ambasador SAD-a u Srbiji Kajl Skat.