Uputstvo za akreditaciju / Accreditation instruction

Petak, 04 Septembar 2015 |

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja nadležno je za izdavanje akreditacija za medije koji žele da izveštavaju sa lokaliteta Miratovac, gde se nalazi privremeni prihvatni kamp za migrante.Zahtevi za dnevno akreditovanje mogu se podneti Pres službi Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, na adresu press@minrzs.gov.rs .
Zahtev za akreditaciju treba da sadrži:
• naziv i kratak opis medija za koji radite;
• Vaše ime, prezime, broj pasoša (ako je u pitanju strani državljanin) i dužnost koju obavljate za medij;
• skenirana dokumenta:
- novinarsku legitimaciju i ličnu kartu (za državljane Republike Srbije),
- novinarsku legitimaciju i pasoš (za strane državljane);
• teme o kojima želite da izveštavate.
TV stanice mogu da apliciraju za maksimalno tri novinarske akreditacije.
Radio stanice i štampani mediji mogu da apliciraju za maksimalno dve novinarske akreditacije.
Internet mediji mogu da apliciraju za maksimalno jednu novinarsku akreditaciju.

 Accreditation instruction

Ministry of Labour, Employment, Veteran and Social Affairs is competent for issuing accreditations for media wishing to report from Miratovac location, where a temporary reception camp for migration is situated.
Applications for daily accreditations may be submitted to the Press Department of the Ministry of Labour, Employment, Veteran and Social Affairs, on e-mail press@minrzs.gov.rs.
Accreditation applications should include the following:
• name and brief description of the media you are working for;
• your first name, surname, passport No (in case of a foreign citizen) and the job position you have at the media;
• scanned documents:
- press card and ID card (for citizens of the Republic of Serbia),
- press card and passport No (for foreign citizens);
• topics on which you want to report.
TV stations may apply for a maximum of three press accreditations.
Radio stations and press media may apply for a maximum of two press accreditations.
Internet media may apply for a maximum of a single press accreditation.